Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 400 28 70
of vul het formulier in

Arbeidsongeval

Een ongeval op het werk, een arbeidsongeval oftewel bedrijfsongeval, brengt vaak ernstige gevolgen met zich mee. De werknemer geniet dan ook een wettelijke bescherming. Indien er in de uitoefening van werkzaamheden letsel wordt opgelopen dient de werkgever aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht ex artikel 7:658 BW heeft voldaan. Wettelijke grondslagen voor aansprakelijkheid van de werkgever voor gezondheidsschade kunnen worden gevonden in zowel het contractuele arbeidsrecht als het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.

Schade in de uitoefening van werkzaamheden

Indien de werknemer aannemelijk kan maken dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd. De werkgever draagt derhalve het bewijsrisico van de nakoming van de zorgplicht.

Zorgplicht werkgever

Het belangrijkste wetsartikel is artikel 7:658 BW, waarin de zorgplicht van de werkgever voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is neergelegd. Deze zorgplicht behoeft uiteraard nadere invulling. Dit kan op twee manieren.

In de eerste plaats is het van belang of er een geschreven verplichting bestaat die de werkgever moet naleven (Arbowet, Arbeidstijdenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit, Arbeidsomstandighedenregeling, Arbeidstijdenbesluit). Indien de publiekrechtelijke norm zag op de concrete werkomstandigheden, althans bescherming beoogde te bieden tegen het specifieke gevaar dat zich heeft verwezenlijkt, is de werkgever in beginsel aansprakelijk.

Maar ook indien de werkgever de publiekrechtelijke verplichtingen heeft nageleefd vrijwaart hem dat niet van aansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW. Immers ook op grond van het ongeschreven recht kan een werkgever aansprakelijk zijn. Of er sprake is van een ongeschreven regel hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij de Hoge Raad met regelmaat verwijst naar de 'Kelderluikcriteria' voor het beoordelen of er sprake is van onrechtmatige gevaarzetting, zijnde "de grootte van de kans dat in een bepaalde situatie ongevallen ontstaan, de ernst van de mogelijke gevolgen daarvan, de mate van waarschijnlijkheid dat mensen niet voldoende oplettend zullen zijn en de bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen".

Artikel 7:611 BW behelst de norm van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Het artikel wordt wel gezien als een specifieke uitwerking voor het arbeidsrecht van de algemene norm inzake redelijkheid en billijkheid. Indien artikel 7:658 BW en of artikel 6:162 BW niet van toepassing is wordt in de rechtspraak artikel 7:611 BW ook wel gebruikt als grondslag voor een schadevergoedingsplicht van de werkgever bij letselschade.

Gratis eerste advies

Aan hand van het ongevallenrapport en of het SZW-rapport/Arbeidsinspectie kan vaak een goede eerste juridische inschatting gemaakt worden. Neem telefonisch contact op of vul het contactformulier in voor vrijblijvend advies.

© 2019 Wim Hegge Disclaimer PowerStudio