Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 400 28 70
of vul het formulier in

Medische fout

Medische aansprakelijkheid betreft de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een instelling of hulpverlener in de gezondheidszorg, doorgaans een ziekenhuis of arts.

Een arts of ziekenhuis kan op grond van onrechtmatige daad of contractueel aansprakelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt door eigen handelen of nalaten, door dat van hulppersonen en of door het gebruik van een gebrekkige zaak.

Redelijk handelend en bekwaam arts/specialist

Maatstaf waarmee de aansprakelijkheid moet worden beoordeeld is gelegen in de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht. Met andere woorden dient beoordeeld te worden of een andere arts/specialist in de gegeven omstandigheden op een gelijke wijze gehandeld zou hebben.

Anderzijds wordt er ook uitgegaan van een redelijk handelend patient.

Informed consent

U dient voorafgaand aan een medische ingreep genoegzaam geinformeerd te worden over eventuele risico's die verbonden zijn aan de medische behandeling. Dit opdat u rekening kunt houden met eventuele schadelijke gevolgen. U dient weloverwogen tot een beslissing te kunnen komen of u zich al dan niet zult laten behandelen.

Verzwaarde stelplicht voor de arts

Het slachtoffer wordt bij medische kunstfouten bewijstechnisch minder ver tegemoetgekomen dan bij overige aansprakelijkheidskwesties. De bewijslast rust op de patient. Echter van de arts kan verlangd worden dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn betwisting van de stellingen van de patient. Dit teneinde de patient aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen. Dit noemt men ook wel een verzwaarde stelplicht.
© 2019 Wim Hegge Disclaimer PowerStudio